odwierty, pompy ciepła, studnie
tel: 784 019 671 email: info@geoenergy.pl Odwiedź nas na Facebook

Studnie Chłonne

Ostatnimi czasy na terenie wielu działek montowane są studnie chłonne. To charakterystyczne zbiorniki na deszczówkę, których zadaniem jest gromadzenie wody w celu jej wykorzystania do nawodnienia gleby. Aby cała eksploatacja studni chłonnej mogła przebiegać w odpowiedni sposób, warto zapoznać się z podstawowymi zasadami jej wykorzystywania. Pozwoli to na jej bezpieczną i wydajną pracę.


Studnia chłonna - o czym warto pamiętać?


Bardzo ważne jest to, iż nie wszystkie gleby nadają się do montażu studni chłonnych. Powinny być one instalowane w glebach przepuszczających wodę (gleba gliniasta nie będzie więc najodpowiedniejszym wyborem dla tego typu konstrukcji). Istotne jest, aby zbiornik znajdował się co najmniej 1 lub nawet 1,5 metra nad poziomem wód gruntowych. W zależności od wybranego wariantu, studnia chłonna może posiadać otwory rozsączające. Istnieją również konstrukcje bez dna, w których rolę drenażu pełni warstwa żwiru lub kruszywa.


Coś, co jest niezwykle istotne to przepisy prawa określające, w jakiej lokalizacji mogą zostać umieszczone studnie chłonne. Powinny się one znajdować co najmniej 2 metry od budynku, a także minimum 3 metry od sąsiedniej działki. Bardzo ważne jest, aby najbliższa studnia wodociągowa znajdowała się co najmniej 30 metrów od instalowanej studni chłonnej. Jeśli któraś z tych regulacji nie zostanie spełniona, trzeba się liczyć z odmową wydania pozwolenia na budowę.


Studnia chłonna - pozwolenie


Aby studnia chłonna mogła być eksploatowana w sposób legalny, należy wystosować wniosek o wydanie zezwolenia na jej budowę. Zgłoszenia trzeba dokonać w odpowiednim urzędzie miasta lub w starostwie.


Jedną z zalet studni chłonnych jest relatywnie niski koszt odprowadzania wód opadowych do gruntu. Oprócz tego bardzo istotne jest, że dzięki stworzonemu systemowi na terenach o gruntach słabo przepuszczalnych nie tworzą się błotne kałuże czy rozlewiska. Jest to nie tylko nieestetyczne, ale może być również bardzo problematyczne. Ważną informacją jest fakt, że do studni chłonnych można z powodzeniem odprowadzać wodę z rynien oraz z systemów odwodnień liniowych.


Studnie chłonne - do czego służą, kiedy i gdzie warto je zamontować?


Studnie chłonne to rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się na terenach dobrze przepuszczalnych. Oznacza to, że konstrukcja ta może być umieszczana na wybranych glebach, które posiadają odpowiednie parametry przepuszczalności wody. Warto więc przed montażem zbiornika przeprowadzić szczegółową analizę gleby oraz warunków gruntowo-wodnych. Pozwoli to na określenie poziomu wód gruntowych. Dzięki temu możliwe będzie określenie, na jakiej głębokości występują warstwy gruntu przepuszczalne i nieprzepuszczalne oraz warstwa wodonośna.


Studnia chłonna nie ma dna, dlatego jej zadaniem jest zbieranie zapasów wody (szczególnie deszczówki) oraz przekazywanie jej do gruntu.


W jaki sposób wykonać studnię chłonną?


Studnie chłonne są z reguły montowane na działkach o niewielkiej powierzchni. Jak zostało to już wspomniane, pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać jest przeprowadzenie analizy gruntu. Dzięki temu możliwe będzie określenie, z jakich warstw składa się gleba w ogrodzie. Przeprowadzona ekspertyza da odpowiedź czy na danej działce w ogóle warto inwestować w studnię chłonną. W niektórych sytuacjach, gdy gleba jest nieprzepuszczalna, studnia nie będzie spełniać swoich zadań.


W chwili, gdy określimy już najodpowiedniejsze miejsce do montażu studni chłonnej, należy zgromadzić niezbędne materiały. Mowa w tym przypadku o betonowych kręgach, rurach drenarskich, skrzyni rozsączającej, złączkach, trójnikach, wpustach rynnowych oraz geowłókninie. Dopiero posiadając te wszystkie niezbędne elementy można przystąpić do pracy. Prace fizyczne należy rozpocząć od wykopów, które umożliwią zamontowanie rur do drenażu pod glebą. Prowadzone wykopy mogą być wykonywane ręcznie przy pomocy łopaty, jednak można zdecydować się również na zastosowanie małej koparki, która w znakomity sposób ułatwi i usprawni przeprowadzane czynności. Gdy gleba zostanie już przygotowana, nie pozostaje nic innego, jak umieszczenie w niej betonowych kręgów oraz rur do drenażu.


Bardzo istotne jest, aby dno studni wyłożyć geowłókniną, a warstwę drenującą zaopatrzyć w żwir. Zanim cała instalacja zostanie zasypana ważne jest, aby zweryfikować poprawność wykonanej pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na wszelkie połączenia. Tylko w ten sposób cały system będzie pracował w możliwie najbardziej wydajny oraz bezpieczny sposób.


Po zasypaniu studni chłonnej cała instalacja może rozpocząć swoje działania. Z reguły tego typu konstrukcje montowane są na głębokości dochodzącej do 3 metrów. W takim wypadku nie ma potrzeby starania się o wydanie pozwoleń wodnoprawnych. Inaczej sytuacja może wyglądać, gdy zdecydujemy się na umieszczenie konstrukcji na większej głębokości. W takim wypadku otrzymanie pozwoleń może okazać się obowiązkowe.


Studnia chłonna jest ekologicznym i efektywnym sposobem na gospodarowanie wody deszczowej lub roztopowej, zapobiegając jej gromadzeniu się na powierzchni terenu. Stanowi integralną część zrównoważonych systemów zarządzania wodą, szczególnie w obszarach miejskich oraz tam, gdzie istnieje potrzeba minimalizacji wpływu urbanizacji na naturalny cykl wodny.


Budowa studni chłonnej polega na wydrążeniu w gruncie pionowego szybu, który jest wypełniony materiałem o dużej przepuszczalności, takim jak żwir, kamienie, czy specjalne kompozyty. Dzięki temu woda deszczowa, zamiast spływać po powierzchni, jest bezpośrednio kierowana do zbiornika.


Studnia chłonna może mieć różne rozmiary i konstrukcje, zależne od oczekiwanej ilości odprowadzanej wody oraz charakterystyki gruntu. Istotne jest dokładne zbadanie przepuszczalności gruntu oraz poziomu wód gruntowych przed jej budową, aby zapewnić efektywne działanie i uniknąć ewentualnych problemów, takich jak zalanie terenu czy zanieczyszczenie wód podziemnych.


Dlaczego warto zainwestować w studnie chłonne?


Zalety stosowania studni chłonnych są wielorakie. Przede wszystkim dzięki tej konstrukcji zmniejsza się ryzyko powodzi i erozji, jak również obciążenie publicznych systemów odprowadzania wód. Co więcej, ponieważ woda jest naturalnie oczyszczana podczas przesączania się przez warstwy gruntu, studnie chłonne przyczyniają się do poprawy jakości wód gruntowych.


Stosowanie specjalnych zbiorników wspiera również zrównoważony rozwój, ponieważ jest to rozwiązanie niskoemisyjne, które nie wymaga energii elektrycznej do działania i minimalizuje potrzebę budowy skomplikowanych systemów kanalizacyjnych. Dzięki temu, zbiorniki stanowią ważny element w koncepcjach budownictwa zrównoważonego oraz zielonej infrastruktury.


Warto zaznaczyć, że choć studnie chłonne są korzystnym rozwiązaniem w wielu sytuacjach, nie zawsze mogą być stosowane. Ograniczenia mogą wynikać z wysokiego poziomu wód gruntowych, niskiej przepuszczalności gruntu czy bliskości źródeł zanieczyszczeń. W takich przypadkach, konieczne jest poszukiwanie alternatywnych metod zarządzania nadmiarem wody.


Omawiane zbiorniki są cennym narzędziem w gospodarowaniu wodami opadowymi, pozwalającym na ich efektywne odprowadzenie i wykorzystanie. Ich rola w budowaniu odporności miast na zmiany klimatu, poprawie jakości wód oraz w tworzeniu zrównoważonych i zielonych przestrzeni jest nieoceniona.


Jaki jest koszt studni chłonnej?


Cena budowy studni chłonnej to wydatek, który zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj materiałów, wielkość oraz ewentualne opcje dodatkowe. Podstawowy koszt elementów koniecznych do zbudowania konstrukcji oscyluje w granicach 900-1000 zł. Warto jednak pamiętać, że w tej kwocie nie uwzględniono kosztów robocizny, które mogą znacznie różnić się w zależności od firmy wykonawczej oraz lokalnych stawek.


Dodatkowe koszty mogą obejmować złączki i trójniki do rur, których ceny wahają się między 10 a 15 zł za sztukę. Do całkowitej kwoty należy również doliczyć wydatki związane z przygotowaniem terenu, takie jak grunty do zasypania dolnej części studni chłonnej oraz koszt pospółki, których ceny mogą się różnić w zależności od dostawcy i regionu.


Najtańsze opcje zbiorników mogą zacząć się już od około 600 zł, ale zazwyczaj są to proste rozwiązania. Z drugiej strony, bardziej skomplikowane systemy, oferujące dodatkowe opcje, mogą być znacznie droższe.


Kluczowe jest więc określenie własnych potrzeb oraz zapoznanie się z ofertą różnych wykonawców, aby znaleźć rozwiązanie najlepiej odpowiadające zarówno oczekiwaniom, jak i budżetowi. Warto także zwrócić uwagę na możliwość samodzielnej pracy, jeśli posiadamy odpowiednie umiejętności i narzędzia, co może znacznie obniżyć koszty związane z robocizną.


Jak głęboka powinna być studnia chłonna?


Głębokość studni chłonnej zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju gleby, poziomu wód gruntowych, ilości opadów oraz przeznaczenia konstrukcji. Przyjmuje się, że minimalna głębokość powinna wynosić około 3 metrów poniżej poziomu gruntu, jednak ostateczne wymiary mogą się znacząco różnić w zależności od lokalnych warunków.


Rodzaj gleby jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o głębokości zbiornika. Poziom wód gruntowych również ma znaczący wpływ. Cała konstrukcja powinna być projektowana tak, aby jej dno znajdowało się poniżej tego poziomu, aby uniknąć ryzyka zalania. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych może być konieczne zastosowanie innych rozwiązań, takich jak na przykład pompy.


Ilość opadów w danej lokalizacji to kolejny istotny aspekt. W rejonach o wysokich opadach deszczu studnia chłonna musi być głębsza i posiadać większą pojemność, aby móc skutecznie radzić sobie z nadmiarem wody. Studnie przeznaczone do odprowadzania wód deszczowych z dużych powierzchni, takich jak parkingi czy drogi, będą wymagały innej konfiguracji niż te służące do odprowadzania wody z terenów mieszkalnych.


W praktyce projektowanie zbiornika zaczyna się od dokładnej analizy warunków gruntowo-wodnych oraz oceny przewidywanego obciążenia wodą. Wymaga to przeprowadzenia szeregu badań, w tym testów infiltracyjnych, które pozwalają określić szybkość wnikania wody do gleby. Na podstawie tych danych można odpowiednio dobrać głębokość i średnicę zbiornika, a także zdecydować o ewentualnym zastosowaniu dodatkowych elementów, takich jak geowłókniny czy systemy filtracyjne.


Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na pytanie o optymalną głębokość studni chłonnej. Każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy i dopasowania rozwiązania do konkretnych warunków. Jednak zrozumienie podstawowych czynników wpływających na projektowanie takich obiektów pozwala na bardziej świadome podejście do ich planowania i realizacji.


Jak daleko od budynku budować studnię chłonną?


Budowa studni chłonnej wymaga przestrzegania określonych zasad i norm, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno dla użytkowników, jak i środowiska. Jednym z kluczowych aspektów jest odpowiednia odległość konstrukcji od domu oraz innych obiektów i instalacji.


Zgodnie z przepisami i zaleceniami, minimalna odległość studni chłonnej od budynków mieszkalnych powinna wynosić co najmniej 2 metry. Jest to minimalna wartość, która może się zwiększyć w zależności od specyficznych warunków gruntowych, poziomu wód gruntowych, a także lokalnych przepisów budowlanych i środowiskowych. Takie zabezpieczenie ma na celu uniknięcie ryzyka osłabienia fundamentów przez proces infiltracji wody oraz zabezpieczenie przed ewentualnym przenikaniem nieczystości do struktur budynku.


Dodatkowo, należy uwzględnić odległość studni chłonnej od innych elementów infrastruktury i instalacji takich jak:


  • Systemy kanalizacyjne i szamba - konstrukcja powinna być oddalona od nich o co najmniej 15 metrów, aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia.
  • Ujęcia wody pitnej - minimalna odległość powinna wynosić 30 metrów, aby uniknąć zagrożenia dla jakości wody pitnej.
  • Drogi i ścieżki - zaleca się zachowanie odległości 10 metrów dla uniknięcia problemów z erozją i stabilnością terenu.

Podczas projektowania i budowy zbiornika konieczne jest uwzględnienie nie tylko powyższych wytycznych, ale także szczegółowej analizy warunków gruntowo-wodnych. Profesjonalne badania geologiczne i hydrologiczne mogą pomóc w określeniu najbardziej optymalnego umiejscowienia studni chłonnej, a także jej głębokości i konstrukcji, tak aby zapewnić efektywne odprowadzanie wody przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka dla budynków i środowiska.


Warto pamiętać, że przestrzeganie lokalnych przepisów budowlanych i środowiskowych jest obowiązkowe, a w wielu przypadkach konieczne może być uzyskanie odpowiednich pozwoleń lub przeprowadzenie konsultacji z ekspertami w dziedzinie gospodarki wodnej i budownictwa. Indywidualne podejście do każdego projektu, uwzględniające specyfikę danego terenu, jest kluczem do zbudowania bezpiecznej i funkcjonalnej konstrukcji.


Kiedy zdecydować się na studnię chłonną?


Studnia chłonna może być doskonałym rozwiązaniem w sytuacjach, gdzie istnieje potrzeba efektywnego odprowadzania nadmiaru wód opadowych lub roztopowych z terenów nieutwardzonych, a tradycyjne metody kanalizacyjne są nieefektywne lub zbyt kosztowne. Jest to szczególnie ważne w obszarach, gdzie wysoki poziom wód gruntowych lub ich bliskość do powierzchni uniemożliwia stosowanie standardowych systemów drenażowych.


Specjalny zbiornik okazuje się być dobrym wyborem również tam, gdzie przestrzeń na działce jest ograniczona. Dzięki swojej konstrukcji pionowej zajmuje znacznie mniej miejsca niż tradycyjne rozwiązania drenażowe, takie jak rowy czy zbiorniki retencyjne. Jest to szczególnie istotne w gęsto zabudowanych obszarach miejskich, gdzie każdy metr kwadratowy jest na wagę złota.


Dodatkowo studnia chłonna ma znaczenie w kontekście ekologicznym. Wprowadzając wodę bezpośrednio do gruntu, wspomaga jej naturalny cykl i przyczynia się do odnowienia zasobów wód gruntowych. Jest to kluczowe w obszarach, gdzie występują problemy z niedoborem wody, a zasoby naturalne są nadmiernie eksploatowane.


Istotny jest również aspekt prawny i regulacyjny. W niektórych regionach prawo nakłada obowiązek ograniczenia odpływu wód opadowych z działek do publicznych systemów kanalizacyjnych, aby zmniejszyć ryzyko ich przeciążenia podczas intensywnych opadów. Studnia chłonna, jako metoda infiltracji, pozwala na spełnienie tych wymogów, minimalizując jednocześnie wpływ na istniejącą infrastrukturę.


W kontekście finansowym, choć początkowy koszt instalacji studni chłonnej może być wyższy niż w przypadku prostych rozwiązań drenażowych, to w dłuższej perspektywie może okazać się bardziej opłacalny. Ogranicza potrzebę konserwacji i napraw infrastruktury kanalizacyjnej, a także zmniejsza ryzyko powodzi i uszkodzeń terenu.


Studnia chłonna jest doskonałym rozwiązaniem w sytuacjach, gdzie tradycyjne metody odprowadzania wody są niewystarczające lub niewykonalne, a także tam, gdzie istnieje potrzeba ochrony zasobów wodnych i ograniczenia wpływu na środowisko naturalne. Jej wykorzystanie może przynieść korzyści zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla szerszej społeczności, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i ochrony ekosystemów.

Skontaktuj się z nami

 
Oddział Gdańsk
 
ul. Rogalińska 5C/12
80-809 Gdańsk
 
tel.kom.: +48 784 019 671
e-mail: info@geoenergy.pl
 
 
Oddział Gdynia

ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 235B/12
81-155 Gdynia
 
 
 
Oddział Bytów

ul. Sikorskiego 32/14
77-100 Bytów