odwierty, pompy ciepła, studnie
tel: 784 019 671 email: info@geoenergy.pl Odwiedź nas na Facebook

Studnie chłonne – Gdańsk, Gdynia

Ostatnimi czasy na terenie wielu działek montowane są studnie chłonne. To charakterystyczne zbiorniki na deszczówkę, których zadaniem jest gromadzenie wody w celu nawodnienia gleby. Aby studnia chłonna mogła działać w odpowiedni sposób, należy zapoznać się z jej podstawowymi zasadami funkcjonowania. Pozwoli to na bezpieczną i wydajną pracę.

Nie wszystkie gleby nadają się do montażu studni chłonnych. Powinny być one instalowane w ziemi przepuszczającej wodę (gleba gliniasta nie będzie więc najodpowiedniejszym wyborem dla tego typu konstrukcji). Istotne jest, aby zbiornik znajdował się co najmniej 1 lub nawet 1,5 metra nad poziomem wód gruntowych. W zależności od wybranego wariantu studnia chłonna może posiadać otwory rozsączające. Istnieją również konstrukcje bez dna, w których rolę drenażu pełni warstwa żwiru lub kruszywa.

Studnie chłonne powinny się znajdować co najmniej 2 metry od budynku, a także minimum 3 metry od sąsiedniej działki. Bardzo ważne jest, aby najbliższa studnia wodociągowa znajdowała się minimum 30 metrów od instalowanej studni chłonnej. Jeśli któraś z tych regulacji nie zostanie spełniona, trzeba się liczyć z odmową wydania pozwolenia na budowę.

Aby studnia chłonna mogła być eksploatowana w sposób legalny, należy wystosować wniosek o wydanie zezwolenia na jej budowę. Zgłoszenia trzeba dokonać w odpowiednim urzędzie miasta lub w starostwie.

Jedną z zalet studni chłonnych jest relatywnie niski koszt odprowadzania wód opadowych do gruntu. Dzięki stworzonemu systemowi na terenach o gruntach słabo przepuszczalnych nie tworzą się błotne kałuże lub rozlewiska. Ważną informacją jest fakt, że do studni chłonnych można z powodzeniem odprowadzać wodę z rynien oraz z systemów odwodnień liniowych.

Studnie chłonne to rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się na terenach z ziemią dobrze przepuszczalną. Oznacza to, że konstrukcja ta może być umieszczana na wybranych glebach, które posiadają odpowiednie parametry. Warto więc przed montażem zbiornika przeprowadzić szczegółową analizę terenu, ale też warunków gruntowo-wodnych.

Studnia chłonna nie ma dna, dlatego jej zadaniem jest zbieranie zapasów wody (szczególnie deszczówki) oraz przekazywanie jej do gruntu.

Studnie chłonne są z reguły budowane na małych działkach. Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, jest przeprowadzenie analizy gruntu. Dzięki temu możliwe będzie określenie, z jakich warstw składa się gleba w ogrodzie. Przeprowadzona ekspertyza da odpowiedź czy na danej działce w ogóle warto inwestować w studnię chłonną. W niektórych sytuacjach, gdy gleba jest nieprzepuszczalna, studnia nie będzie spełniać swoich zadań.

W chwili, gdy określimy już najodpowiedniejsze miejsce do montażu studni chłonnej, należy zgromadzić niezbędne materiały. Mowa w tym przypadku o betonowych kręgach, rurach drenarskich, skrzyni rozsączającej, złączkach, trójnikach, wpustach rynnowych oraz geowłókninie. Prace fizyczne należy rozpocząć od wykopów, które umożliwią zamontowanie rur do drenażu pod glebą. Prowadzone wykopy mogą być wykonywane ręcznie przy pomocy łopaty, jednak można zdecydować się również na zastosowanie małej koparki, która ułatwi przeprowadzane czynności. Następnym krokiem jest umieszczenie w ziemi betonowych kręgów oraz rur do drenażu.

Dno studni należy wyłożyć geowłókniną, a warstwę drenującą zaopatrzyć w żwir. Zanim cała instalacja zostanie zasypana, powinno się zweryfikować poprawność wykonanej pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na wszelkie połączenia. Tylko w ten sposób cały system będzie pracował wydajnie oraz bezpiecznie.

Po zasypaniu studni chłonnej instalacja może rozpocząć swoje działania. Z reguły tego typu konstrukcje montowane są na głębokości dochodzącej do 3 metrów. W takim wypadku nie ma potrzeby starania się o wydanie pozwoleń wodnoprawnych. Inaczej sytuacja może wyglądać, gdy zdecydujemy się na umieszczenie konstrukcji na większej głębokości. W tej sytuacji otrzymanie zezwoleń może okazać się obowiązkowe.

Studnia chłonna to ekologiczny i efektywny sposób na zagospodarowanie opadów deszczu. Stanowi integralną część zrównoważonych systemów zarządzania wodą, szczególnie w obszarach miejskich oraz tam, gdzie istnieje potrzeba minimalizacji wpływu urbanizacji na jej naturalny cykl.

Budowa studni chłonnej polega na wydrążeniu w gruncie pionowego szybu, który wypełnia się materiałem – mogą być nim żwir, kamienie czy specjalne kompozyty. Dzięki temu woda deszczowa, zamiast spływać po powierzchni, jest bezpośrednio kierowana do zbiornika.

Istnieje wiele zalet stosowania studni chłonnych. Przede wszystkim dzięki tej konstrukcji zmniejsza się ryzyko powodzi i erozji, jak również zniwelowane zostaje obciążenie publicznych systemów odprowadzania wód. Co więcej, ponieważ woda jest naturalnie oczyszczana podczas przesączania się przez warstwy gruntu, studnie chłonne przyczyniają się do poprawy jakości wód gruntowych.

Jako GeoEnergy zapewniamy także, że stosowanie specjalnych zbiorników wspiera zrównoważony rozwój, ponieważ jest to rozwiązanie, które nie wymaga energii elektrycznej do działania i minimalizuje potrzebę budowy skomplikowanych systemów kanalizacyjnych. Dzięki temu zbiorniki stanowią ważny element w koncepcjach budownictwa zrównoważonego oraz zielonej infrastruktury.

Warto zaznaczyć, że choć studnie chłonne są korzystnym rozwiązaniem w wielu sytuacjach, nie zawsze mogą być stosowane. Ograniczenia mogą wynikać z wysokiego poziomu wód gruntowych, niskiej przepuszczalności gruntu czy bliskości źródeł zanieczyszczeń.

Omawiane zbiorniki są cennym narzędziem w gospodarowaniu wodami opadowymi, pozwalającym na ich efektywne odprowadzenie i wykorzystanie. Ich rola w budowaniu odporności miast na zmiany klimatu, poprawie jakości wód oraz w tworzeniu zrównoważonych, ale też zielonych przestrzeni jest nieoceniona.

Cena budowy studni chłonnej to wydatek, który zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj materiałów, wielkość, a także ewentualne opcje dodatkowe. Podstawowy koszt elementów koniecznych do zbudowania konstrukcji oscyluje w granicach 900-1000 zł. Warto jednak pamiętać, że w tej kwocie nie uwzględniono kosztów robocizny, które mogą znacznie różnić się w zależności od firmy wykonawczej oraz lokalnych stawek.

Dodatkowe koszty mogą obejmować złączki i trójniki do rur. Do całkowitej kwoty należy również doliczyć wydatki związane z przygotowaniem terenu, takie jak grunty do zasypania dolnej części studni chłonnej oraz koszt pospółki, których ceny mogą się różnić w zależności od dostawcy i regionu.

Najtańsze opcje zbiorników mogą zacząć się już od około 600 zł, ale zazwyczaj są to proste rozwiązania. Z drugiej strony bardziej skomplikowane systemy, oferujące dodatkowe opcje, mogą być znacznie droższe.

Kluczowe jest więc określenie własnych potrzeb, ale też zapoznanie się z ofertą różnych wykonawców, aby znaleźć rozwiązanie najlepiej odpowiadające zarówno oczekiwaniom, jak i budżetowi. Warto także zwrócić uwagę na możliwość samodzielnej pracy, jeśli posiadamy odpowiednie umiejętności oraz narzędzia, co może znacznie obniżyć koszty związane z robocizną.

Głębokość studni chłonnej zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju gleby, poziomu wód gruntowych, ilości opadów oraz przeznaczenia konstrukcji. Przyjmuje się, że minimalna głębokość powinna wynosić około 3 metrów poniżej poziomu gruntu, jednak ostateczne wymiary mogą się znacząco różnić w zależności od lokalnych warunków.

Rodzaj gleby jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o głębokości zbiornika. Poziom wód gruntowych również ma znaczący wpływ. Cała konstrukcja powinna być projektowana tak, aby jej dno znajdowało się poniżej tego poziomu, aby uniknąć ryzyka zalania. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych może być konieczne zastosowanie innych rozwiązań, takich jak na przykład pompy.

Ilość opadów w danej lokalizacji to kolejny istotny aspekt. W rejonach o wysokich opadach deszczu studnia chłonna musi być głębsza i posiadać większą pojemność, aby móc skutecznie radzić sobie z nadmiarem wody. Studnie przeznaczone do odprowadzania wód deszczowych z dużych powierzchni, takich jak parkingi czy drogi, będą wymagały innej konfiguracji niż te służące do odprowadzania wody z terenów mieszkalnych.

Budowa studni chłonnej wymaga przestrzegania określonych zasad, ale też norm, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno dla użytkowników, jak i środowiska. Jednym z kluczowych aspektów jest odpowiednia odległość konstrukcji od domu oraz innych obiektów, a także instalacji.

Należy uwzględnić odległość studni chłonnej od innych elementów infrastruktury oraz instalacji takich jak:

  • Systemy kanalizacyjne i szamba – konstrukcja powinna być oddalona od nich o co najmniej 15 metrów, aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia.
  • Ujęcia wody pitnej – minimalna odległość powinna wynosić 30 metrów, aby uniknąć zagrożenia dla jakości wody pitnej.
  • Drogi oraz ścieżki – zaleca się zachowanie odległości 10 metrów dla uniknięcia problemów z erozją i stabilnością terenu.

Studnia chłonna może być doskonałym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy istnieje potrzeba efektywnego odprowadzania nadmiaru wód opadowych lub roztopowych z terenów nieutwardzonych, a tradycyjne metody kanalizacyjne są nieefektywne lub zbyt kosztowne. Jest to szczególnie ważne w obszarach, gdzie wysoki poziom wód gruntowych lub ich bliskość do powierzchni uniemożliwia stosowanie standardowych systemów drenażowych.

Dzięki swojej konstrukcji pionowej zajmuje znacznie mniej miejsca niż tradycyjne rozwiązania drenażowe, takie jak rowy czy zbiorniki retencyjne. Jest to szczególnie istotne w gęsto zabudowanych obszarach miejskich, gdzie każdy metr kwadratowy jest na wagę złota.

Dodatkowo studnia chłonna ma znaczenie w kontekście ekologicznym. Wprowadzając wodę bezpośrednio do gruntu, wspomaga jej naturalny cykl i przyczynia się do odnowienia zasobów wód gruntowych. Jest to kluczowe w obszarach, gdzie występują problemy z niedoborem wody, a zasoby naturalne są nadmiernie eksploatowane.

Istotny jest również aspekt prawny. W niektórych regionach prawo nakłada obowiązek ograniczenia odpływu wód opadowych z działek do publicznych systemów kanalizacyjnych, aby zmniejszyć ryzyko ich przeciążenia podczas intensywnych opadów. Studnia chłonna, jako metoda infiltracji, pozwala na spełnienie tych wymogów, minimalizując jednocześnie wpływ na istniejącą infrastrukturę.

Początkowy koszt wybudowania studni chłonnej może być wyższy niż w przypadku prostych rozwiązań drenażowych, ale w dłuższej perspektywie może okazać się bardziej opłacalny. Ogranicza potrzebę konserwacji i napraw infrastruktury kanalizacyjnej, a także zmniejsza ryzyko powodzi oraz uszkodzeń terenu.

Studnia chłonna jest doskonałym rozwiązaniem w sytuacjach, gdzie tradycyjne metody odprowadzania wody są niewystarczające lub niewykonalne. Nasza firma, posiadająca oddziały w Gdyni oraz w Gdańsku, zapewni Ci kompleksową obsługę i szybko wykona ten system infiltracji. Wykorzystanie studni chłonnej może przynieść korzyści zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla szerszej społeczności, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju, a także ochrony ekosystemów.

Chcesz dowiedzieć się, czy na Twojej działce może zostać wybudowana studnia chłonna? Zgłoś się do jednego z oddziałów naszej firmy, a udzielimy odpowiedzi na to pytanie. Działamy w Gdańsku, Gdyni oraz Bytowie.

Skontaktuj się z nami

 
Oddział Gdańsk
 
ul. Rogalińska 5C/12
80-809 Gdańsk
 
tel.kom.: +48 784 019 671
e-mail: info@geoenergy.pl
 
 
Oddział Gdynia

ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 235B/12
81-155 Gdynia
 
 
 
Oddział Bytów

ul. Sikorskiego 32/14
77-100 Bytów